• N1 պոլիկլինիկա, Երևան

  • Լ.Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ, Երևան

  • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ

  • Քանկոր սիրտ-անոթային բժշկական կենտրոն, Երևան