• N19 քաղաքային քաղցկեղի կենտրոն- կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N2 մարզային կլինիկա, Սամարա

 • Ն.Ի. Փիրոգովի անվ. Վինիցիայի տարածաշրջանային կլինիկական հիվանդանոց, Վինիցիա

 • N1 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N1 հիվանդանոց: Հոգեբուժական դիսպանսեր, Դնեպրոպետրովսկ

 • N1 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N1 նոդալ հիվանդանոց Դարնիցա կայարանի, Կիև

 • N1 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N1 տուբերկուլյոզային հիվանդանոց, Կիև

 • N1 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Վինիցա

 • N1 քաղաքային հիվանդանոց, Կրասնոդար

 • N1 քաղաքային հիվանդանոց, Նիկոլաև

 • N1 քաղաքային հիվանդանոց, Նիկոպոլ

 • N1 քաղաքային ՏԲ հիվանդանոց, Օդեսա

 • N1 քաղաքի մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N10 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N10 քաղաքի կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N11 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N11 քաղաքային հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N11 քաղաքի կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N12 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N12 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N13 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N14 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N14 քաղաքային հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N14 քաղաքի կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N15 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N15 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N16 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N16 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N16 քաղաքային կլինիկա, Դնեպրոպետրովսկ

 • N16 քաղաքային հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N17 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N17 քաղաքային հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N18 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N18 քաղաքային կլինիկա, Դնեպրոպետրովսկ

 • N2 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N2 մանկական հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N2 մանկական հիվանդանոց, Նիկոլաև

 • N2 մանկական քաղաքային հիվանդանոց, Կրասնոդար

 • N2 մարզային հիվանդանոց, Վինիցա

 • N2 շրջանային հիվանդանոց, Իվանո-Ֆրանկովսկ

 • N2 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N2 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N2 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Վինիցա

 • N20 քաղաքային հիվանդանոց, Սանկտ Պետերբուրգ

 • N20 քաղաքի կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N21 կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N22 քաղաքային կլինիկա, Դնեպրոպետրովսկ

 • N3 մանկական քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N3 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N3 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Սամարա

 • N3 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Վինիցա

 • N4 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N4 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N4 մանկական քաղաքային հիվանդանոց Սուրբ Օլգայի անվ., Սանկտ Պետերբուրգ

 • N4 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N4 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Լվով

 • N4 քաղաքային հիվանդանոց, Կրասնոդար

 • N4 քաղաքային հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N4 քաղաքային հիվանդանոց, Նիկոլաև

 • N4 քաղաքային հիվանդանոց, Նիկոպոլ

 • N4 քաղաքի մանկական հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N5 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N5 հիվանդանոց, Դնեպրոդերժինսկ

 • N5 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N5 մանկական քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N5 մանկական քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Սանկտ Պետերբուրգ

 • N5 քաղաքային հիվանդանոց, Կրասնոդար

 • N5 քաղաքային հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N6 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N6 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N6 մանկական քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N6 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N6 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Լվով

 • N6 քաղաքային հոգեբուժական հիվանդանոց, Սանկտ Պետերբուրգ

 • N7 Դնեպրոդերժինսկի քաղաքային հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N7 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N7 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N7 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N8 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N8 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N8 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Կրիվոյ Ռոգ

 • N8 քաղաքային հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • N8 քաղաքային հիվանդանոց, Լուգանսկ

 • N9 Դնեպրոդերժինսկի քաղաքային հիվանդանոց, Դնեպրոդերժինսկ

 • N9 կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N9 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, Կիև

 • N9 մանկական պոլիկլինիկա, Երևան

 • N9 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց, Դնեպրոպետրովսկ

 • Ալյանս միջազգային բժշկական կենտրոն, Լաոս

 • Ալչեվսկ քաղաքի մանկական հիվանդանոց, Լուգանսկ

 • Ականջի, կոկորդի, քթի և խոսքի հետազոտական ինստիտուտի կլինիկա, Սանկտ Պետերբուրգ

 • Ամերիկյան բժշկական կենտրոն, Կիպրոս

 • Աշտարակի բժշկական կենտրոն

 • Առաջին քաղաքի կլինիկական հիվանդանոց արքայազն Լեոյի անվ., Լվով