• N1 պոլիկլինիկա, Երևան

  • Էլիտ-Մեդ բժշկական կենտրոն, Երևան

  • Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն, Երևան

  • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ